کد : 
نام آزمایش :Albumin
متد :Spectrophotometry
نوع نمونه :Body Fluid
حجم نمونه :1ml
زمان :1 روز
شرایط نمونه :tap تروماتیک باعث اختلال در نتیجه پروتئین می شود حتی وقتی که خون لخته است.
شرایط انتقال :Refrigerated
نامهای دیگر : 
توضیحات :
  فرم آماده چاپ