مقالات علمی
عنوانموضوع
Human Papilloma Virus    _ عفونت با HPV در انسان و ارتباط آن با سرطان
پاپ تست و تست HPV    _ ترجمه از American National Institute برای آشنایی با شرایط و نتایج این تستهای غربالگری به زبان ساده برای فهم بیماران