آزمایشگاه پاتوبیولوژی هیوا

فرم مشخصات آزمایش

کد :9
نام آزمایش :Albumin
متد :Spectrophotometry
نمونه :Body Fluid
حجم مورد نیاز :1ml
زمان جوابدهی :1 روز
شرایط نمونه :tap تروماتیک باعث اختلال در نتیجه پروتئین می شود حتی وقتی که خون لخته است.
شرایط نگهداری :Refrigerated
نامهای دیگر : 
وا ژگان مرتبط :آلبومین ، پروتئین Proteins
ملاحظات :