کد : 
نام آزمایش :Antiglobulin test, Direct
متد : 
نوع نمونه :Whole Blood EDTA
حجم نمونه :1ml
زمان :1روز
شرایط نمونه : 
شرایط انتقال : 
نامهای دیگر :DAT , Direct Coombs test
توضیحات :
جهت غربالگری انتی بادی استفاده می شود.
  فرم آماده چاپ