کد : 
نام آزمایش :Albumin
متد : Spectrophotometry
نوع نمونه :Serum
حجم نمونه :1ml
زمان :1 روز
شرایط نمونه :سرم هائی که همولیز مشهود داشته باشند قابل قبول نیستند.
شرایط انتقال :Refrigerated
نامهای دیگر : 
توضیحات :
از بستن تورنیکه به مدت طولانی اجتناب شود چون باعث افزایش غلظت خون شده و موجب افزایش کاذب تمام پروتئین های پلاسما می شود.
  فرم آماده چاپ