کد : 
نام آزمایش :Adenosine Deaminase
متد : Spectrophotometry
نوع نمونه :Body Fluid
حجم نمونه :1ml
زمان :2روز
شرایط نمونه : 
شرایط انتقال :نمونه باید به صورت منجمد ذخیره شده و انتقال یابد.
نامهای دیگر :ADA
توضیحات :
  فرم آماده چاپ