کد : 
نام آزمایش :Acid Phosphatase, Prostatic
متد :Immunoassay , Spectrophotometry
نوع نمونه :Serum
حجم نمونه :0.5ml
زمان :3 روز
شرایط نمونه :باید نمونه قبل از انجام هرگونه دستکاری پروستات گرفته شود.
شرایط انتقال : 
نامهای دیگر :PAP
توضیحات :

در روش ایمونواسی سرم به مدت 24 ساعت در 8-2 درجه سانتیگراد و بیشتر از 24 ساعت در 20- درجه قابل نگهداری است . در روش های آنزیمی سرم را فورا جدا کرده و ازمایش انجام می شود در صورت تآخیر باید با استفاده از بافر سیترات یا اسید استیک ph  را در حد 6.2-5.4 اسیدی کرد سپس سرم اسیدی شده را در 4 درجه یا 20- درجه نگهداری کرد.

  فرم آماده چاپ