کد : 
نام آزمایش :Aspartate aminotransferase , AST
متد :Spectrophotometry
نوع نمونه :Serum
حجم نمونه :1ml
زمان :1 روز
شرایط نمونه :ناشتایی لازم ندارد. در دمای اتاق تا 24 ساعت در 4 درجه به مدت 28 روز و در 20- درجه به مدت یک سال قابل نگهداری است.
شرایط انتقال :Refrigerated
نامهای دیگر :AST , SGOT , Glutamic oxaloacetic transferase
توضیحات :
  فرم آماده چاپ