کد : 
نام آزمایش :Acid Phosphatase, Total
متد : 
نوع نمونه :Serum
حجم نمونه :0.5ml
زمان : 
شرایط نمونه : 
شرایط انتقال : 
نامهای دیگر : 
توضیحات :
  فرم آماده چاپ