کد : 
نام آزمایش :Apolipoprotein A
متد :Nephelometery , Immunoturbidometery
نوع نمونه :Plasma EDTA , Serum
حجم نمونه :1ml
زمان :8روز
شرایط نمونه :سرم هایی که همولیز واضح داشته باشند قابل قبول نیستند.
شرایط انتقال :نمونه باید به صورت منجمد منتقل شود.
نامهای دیگر :ApoA
توضیحات :

  فرم آماده چاپ