کد : 
نام آزمایش :Anti saccharomyces cerevisiae antibody
متد :Immunoassay
نوع نمونه :serum
حجم نمونه :1ml
زمان :7 روز
شرایط نمونه :در 8-2 درجه به مدت 7 روز و در 20- درجه به مدت 3 ماه قابل نگهداری می باشد.
شرایط انتقال :به صورت منجمد یا در دمای یخچال انتقال می یابد .
نامهای دیگر :ASCA
توضیحات :
این تست همراه با pANCA از مفیدترین آزمایشاتی هستند که به عنوان مارکرهای افتراقی انواع کولیت مورد استفاده قرار می گیرند.
  فرم آماده چاپ