کد : 
نام آزمایش :Antithrombin III
متد : 
نوع نمونه :Plasma Citrated
حجم نمونه :2.7 ml
زمان :8 روز
شرایط نمونه :در عرض یک ساعت پس از جمع آوری پلاسمای با پلاکت کم باید جدا شود و بلافاصله منجمد شود.
شرایط انتقال :نمونه باید به صورت منجمد انتقال یابد .
نامهای دیگر : 
توضیحات :
نمنه هایی که لخته باشند یا همولیز واضح داشته باشند یا لوله به صورت کامل پر نشده باشد قابل قبول نیستند همچنین نمونه هایی که منجمد نباشند نیز قابل قبول نیستند .
  فرم آماده چاپ