کد : 
نام آزمایش :Antinuclear Antibody
متد :Immunoassay
نوع نمونه :Serum
حجم نمونه :2 ml
زمان :3 روز
شرایط نمونه : 
شرایط انتقال : Refrigerated
نامهای دیگر :ANA , FANA
توضیحات :
برای مشاهده تست های مرتبط به RNP panel مراجعه فرمائید.
  فرم آماده چاپ