کد : 
نام آزمایش :Angiotensin Converting Enzyme
متد :Immunoturbidometery assay
نوع نمونه :Serum
حجم نمونه :1ml
زمان :8روز
شرایط نمونه :سرم سریعا جدا شده و منجمد می گردد.سرم هایی که دارای همولیز و ایکتریک و لیپمیک باشند مورد قبول نیستند.
شرایط انتقال :نمونه باید به صورت منجمد انتقال یابد.
نامهای دیگر :ACE
توضیحات :
مصرف داروهای مهار کننده ACE مانند کاپتوپریل باعث کاهش سطح سرمی ACE می گردد.
  فرم آماده چاپ