کد : 
نام آزمایش :Amylase
متد :Spectrophotometry
نوع نمونه :Serum
حجم نمونه :1ml
زمان :2روز
شرایط نمونه :ناشتایی لازم ندارد.در دمای اتاق به مدت 7 روز و در 4 درجه به مدت 30 روز قابل نگهداری است .
شرایط انتقال :Refrigerated
نامهای دیگر : 
توضیحات :
  فرم آماده چاپ