کد : 
نام آزمایش :Amylase
متد : 
نوع نمونه :Body Fluid
حجم نمونه : 
زمان : 
شرایط نمونه : 
شرایط انتقال : 
نامهای دیگر : 
توضیحات :
  فرم آماده چاپ