کد : 
نام آزمایش :Ammonia
متد :Spectrophotometry
نوع نمونه :Plasma EDTA
حجم نمونه :1ml
زمان :1روز
شرایط نمونه :نمونه صبحگاهی ناشتا ارجح است .بعد از 12 شب بیمار سیگار نکشد و در مجاوت نمونه گیری و انجام آزمایش دود سیگار نباشد.خونگیری خوب بدون مشت کردن و بدون همولیز اهمیت دارد .نمونه روی یخ در شرایط بیهوازی ( خلآ )نگهداری شود.
شرایط انتقال : 
نامهای دیگر :NH3
توضیحات :
 در صورتیکه ترکیبات نیتروژن در شرایط هوازی متابولیزه شوند نتایج به صورت کاذب افزایش می یابند .آزمایش بدون تآخیر انجام شود .
  فرم آماده چاپ