کد : 
نام آزمایش :Amino Acids
متد :HPLC
نوع نمونه :Plasma EDTA
حجم نمونه :2ml
زمان :8روز
شرایط نمونه :بهتر است 8-6 ساعت ناشتایی رعایت شود.از مصرف داروها و انتی بیوتیک هایی که باعث تداخل می شوند اجتناب شود.سن بیمار بیشتر از یک روز باشد و رژیم غذایی با پروتئین کافی در عرض 48 ساعت گذشته داشته باشد.
شرایط انتقال :پلاسما به صورت منجمد منتقل شود.
نامهای دیگر : 
توضیحات :
بهتر است نمونه های خون وادرار همزمان باشند تا در افتراق منشآ کلیوی از منشآ overflow  کمک کننده باشد.
  فرم آماده چاپ