کد : 
نام آزمایش :Alanine aminotransferase
متد :Spectrophotometry
نوع نمونه :Serum , Plasma
حجم نمونه :1ml
زمان :1 روز
شرایط نمونه :ناشتایی لازم ندارد.
شرایط انتقال :Refrigerated
نامهای دیگر :ALT , SGPT
توضیحات :
بهتر است در همان روز نمنه گیری آزمایش انجام شود چون هیچ دمایی برای ذخیره کردن واقعا رضایت بخش نیست .
ولی به هر حال  در 4 درجه به مدت 3-2 روز و در 25- درجه تا 30 روز قابل نگهداری است.
  فرم آماده چاپ