کد : 
نام آزمایش :Alphafetoprotein
متد :Immunoassay
نوع نمونه :Serum
حجم نمونه :1ml
زمان :1 روز
شرایط نمونه : 
شرایط انتقال :Refrigerated
نامهای دیگر :AFP
توضیحات :
نمونه های توربید باید صاف شود.
  فرم آماده چاپ