کد : 
نام آزمایش :Alpha-1 Antitrypsin
متد :Nephelometry
نوع نمونه :Serum
حجم نمونه :1ml
زمان :8روز
شرایط نمونه : 
شرایط انتقال :Refrigerated
نامهای دیگر : 
توضیحات :
  فرم آماده چاپ