کد : 
نام آزمایش :Aldolase
متد :Ultraviolet, Kinetic
نوع نمونه :Serum
حجم نمونه :1ml
زمان :7روز
شرایط نمونه :6 ساعت ناشتایی قبل از انجام تست لازم است. سرم هایی که همولیز مشهود دارند قابل قبول نیستند.
شرایط انتقال :نمونه باید به صورت منجمد انتقال یابد.
نامهای دیگر : 
توضیحات :
  فرم آماده چاپ